Regulamin

Wydawcą serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www: www.findelio.pl jest CaSolutions Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 2 lok. 81, 03-717 Warszawa; posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 1132888365, REGON: 361300410.

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2015 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, to należy je rozumieć następująco:

a) Wydawca – CaSolutions Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 2 lok. 81, 03-717 Warszawa; NIP: 1132888365, REGON: 361300410.

b) www.findelio.pl (Findelio;Serwis) – internetowy serwis działający pod adresem www: www.findelio.pl.

c) Ogłoszeniodawca – podmiot prowadzący działalność w zakresie sprzedaży nieruchomości lub będący reprezentantem innego podmiotu działającego w tym zakresie.

d) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

e) Wizytówka – informacje podawane przez firmy w celu reklamowania się w serwisie www.findelio.pl

f) Regulamin – niniejszy dokument sporządzony przez CaSolutions Sp z o.o. określający zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu.

2. Korzystanie z serwisu www.findelio.pl, w tym zamieszczanie wizytówek firm jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. CaSolutions Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w tym również za rzetelność i prawdziwość treści ogłoszeń.

4. CaSolutions Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje przez nie zawarte.


§2. Zasady rejestracji

1. Warunkiem zamieszczania ogłoszeń w serwisie www.findelio.pl jest rejestracja Użytkownika.

2. Warunkiem pozytywnego zakończenia rejestracji jest zaakceptowanie przez Wydawcę informacji podanych w trakcie rejestracji.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji lub publikacji wizytówki na wcześniej zaakceptowanych warunkach w przypadku:

a) siły wyższej,

b) gdy wizytówka narusza obowiązujące przepisy prawne lub narusza zasady współżycia społecznego (dobre obyczaje),

c) gdy wydawca nie posiada możliwości technicznych lub technologicznych do publikacji zamówionej wizytówki,

d) gdy wizytówka narusza prawa osób trzecich,

f) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ lub zgłoszenia zastrzeżeń przez podmiot, którego treść wizytówka dotyczy,

3. Ogłoszeniodawca ma obowiązek aktualizowania danych podawanych w trakcie rejestracji. Informacje te winny być aktualizowane przy każdej ich zmianie.

4. Ogłoszeniodawca ma możliwość dostępu do swoich danych i ich modyfikacji poprzez strony internetowe serwisu. Zamawiający może zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych, zaś Serwis może odmówić usunięcia tych danych tylko w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

5. Użytkownicy Serwisu, rejestrując się, wyrażają jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od CaSolutions Sp z o.o. 


§3. Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych wizytówek.

2. Ogłoszeniodawca z chwilą rejestracji przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za naprawienie szkód powstałych po stronie wydawcy w związku z treścią lub formą opublikowanej wizytówki (włącznie z kosztami procesu lub kosztami innego postępowania spornego, oraz kosztami zastępstwa procesowego oraz innymi uzasadnionymi okolicznościami danej sprawy wydatkami).

3. Rejestracja w serwisie, o którym mowa w § 2 jest równoznaczne ze złożeniem przez ogłoszeniodawcę oświadczenia, iż dysponuje on niezbędnymi uprawnieniami, w tym dysponuje on prawami na dobrach niematerialnych, do posługiwania się wykorzystanymi w publikowanej wizytówce: informacjami, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami, lub jakimikolwiek innymi prawnie chronionymi elementami.

4. Wydawca nie odpowiada za utracone dane wysłane przez Zamawiających i Użytkowników.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia i jego publikacji bez podania przyczyny.


§4. Dane osobowe

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez CaSolutions Sp z o.o. oraz udostępnianie podmiotom współpracującym z CaSolutions Sp z o.o. jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie Spółki, w tym w celach statystycznych.

2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych. W tej sprawie należy kontaktować się pod adresem: kontakt@findelio.pl

3. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. 144 poz. 1204, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez CaSolutions Sp z o.o. oraz podmioty współpracujące na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.


§5. Postanowienia końcowe

1. CaSolutions Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie www.findelio.pl.